หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ อบต.ลาดยาว
"สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา
การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจยั่งยืน
ลือเลื่องภูมิปัญญา ชาวประชาอยู่ดีมีสุข"
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ลาดยาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว
ศูนย์ อปพร.ลาดยาว
ประเพณีกลองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดยาว
ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
1
2
3
 
 
.......................................
นายก อบต.ลาดยาว
เบอร์ 056-272-222
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-272-222

วัดแหลมทองธรรมจักร
     

กลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทร์
     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2554
 
 
 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
เอกสารประชาสัมพันธ์ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหารเสียงเลือกตั้งส [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 55 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลล [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งพนักง [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 133 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเอกชนหรืออื่นๆในพื้นที่จัดสิ่งอำนวยค [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 95 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ประชาสัมพันธ์ แจ้ง ท่านที่อยู่ในข่ายชำระภาษี องค์กา [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 70 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 66 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมการส่งเส [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 74 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
แนวปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 86 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองช่าง [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเครื่อง สำหรับเครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหาร [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดน้ำมันไฮดรอลิค สำหรับรถขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ ด้านงานดูแลสวน [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ ด้านงานประชาสัมพันธ์ [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ ด้านงานการเงินและบัญชี [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ งานด้านการศึกษา [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 45 
     
อบต.แม่เปิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสัก เส้นที่ 5 หมู่ที่ 12 [ 29 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 108 
อบต.แม่เปิน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำน [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 100 
     
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
 
           
   
 
 
   
 
ขอความช่วยเหลือแก้ปัญหา (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 1884  ตอบ 2  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 219  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 307  ตอบ 0  
Smart CCTV By TOT (27 เม.ย. 2563)    อ่าน 375  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำสมุนไพรเจียว * * * ้หลานป่า (10 มี.ค. 2563)    อ่าน 390  ตอบ 0  
     
ที่ นว 0023.5/945 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/951 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/856 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว20260 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 31 ส.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/736 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 9 ส.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2 /ว17013 หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/632 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13303 โครงการเศรษฐกิจฐานราก [ แนบ1 ]  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13286 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13320 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว14861 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
   
       
   
  ท่านต้องการให้ อบต.ลาดยาว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณสุข
  การแจกเบี้ยยังชีพ
  การบริการประชาชน

 
 
 
One Stop Service
มีปัญหา ข้อคิดเห็น
หรือ สอบถามการบริการ ด้านต่าง ๆ
โปรดกรอกข้อมูล
แบบแจ้งขอซ่อมแซมไฟฟ้า
แบบคำร้องขอข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
 
แบบคำร้องทั่วไป
ใบแจ้งขุดดินถมดิน
ตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
คำขอรับการช่วยเหลือ
สำหรับผู้ประสบภัย
 
คำขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร
(แบบ ข.1)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-272-222 โทรสาร : 056-272-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว
จำนวนผู้เข้าชม 10,360,864 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10