หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 -26 เมษายน 2562 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนัักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว นางสาวรัชดาวรรณ หิรัญยวง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ต่อกลุ่มสตรีที่เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ความรู้ และกระตุ้นให้สตรีมีความรู้ความสามารถ เสริมสร้างทักษะอาชีพ การประกอบอาชีพของกลุ่มสตรีเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้ที่่ได้ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนของตนเองต่อไปในอนาคต  
 

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 -26 เมษายน 2562 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนัักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว นางสาวรัชดาวรรณ หิรัญยวง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ต่อกลุ่มสตรีที่เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ความรู้ และกระตุ้นให้สตรีมีความรู้ความสามารถ เสริมสร้างทักษะอาชีพ การประกอบอาชีพของกลุ่มสตรีเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้ที่่ได้ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนของตนเองต่อไปในอนาคต

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 13.09 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย