หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ อบต.ลาดยาว
"สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา
การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจยั่งยืน
ลือเลื่องภูมิปัญญา ชาวประชาอยู่ดีมีสุข"
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ลาดยาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว
ศูนย์ อปพร.ลาดยาว
ประเพณีกลองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดยาว
ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
1
2
3
 
 
 

วัดแหลมทองธรรมจักร

วัดคลองสาลี
     
 
 


กลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทร์
     
 
 
 
 
 
 
   
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
 
พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า
 
พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
พัฒนาทรัพยากรดินที่ใช้เพื่อการเกษตร
 
 
   
 
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งตนเองได้
 
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
 
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
 
ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาเพื่อพัฒนา
 
 
   
 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
   
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผังเมืองทุกประเภทและผังชุมชนเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
   
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกประเภทในชุมชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุน รณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ละเลิกและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัด ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืนสู่สภาพปกติ
 
 
   
 
อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 
ควบคุมและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี
 
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน
 
 
   
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
 
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริทรงเป็นประมุข
 
เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2554
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-272-222
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-272-222 โทรสาร : 056-272-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว
จำนวนผู้เข้าชม 4,270,857 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10